Algemene voorwaarden

Luisterkracht is een zelfstandig werkend bureau voor coaching, begeleiding, training.  Eenmanszaak Luisterkracht, eigenaar/directeur Rolien Hovens hierna te noemen: Luisterkracht gevestigd te Venlo staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Roermond.

Artikel 1. Algemeen/Definities

 1. Opdrachtnemer; Luisterkracht. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Luisterkracht gesloten overeenkomsten, totstandkoming daarvan en op alle door Luisterkracht uitgebrachte offertes en opdrachtbevestigingen.
 2. Een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden wordt op aanvraag door Opdrachtnemer gratis verstrekt.
 3. Opdrachtgever: De persoon, onderneming of instantie die de opdracht voor de werkzaamheden verstrekt.
 4. Diensten: Alle door opdrachtnemer aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten waaronder healing/coaching/training/opleiding/workshops/webinars/cirkels en andere vormen van begeleiding of aanverwante werkzaamheden zoals meditaties, visualisaties, metaal of lichaamsgerichte oefeningen, alles in de ruimste zin des woord, alsmede alle andere ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden van welke aard dan ook, uitgevoerd in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever zijn verricht.
 5. Cliënt of coachee: Degene die deelneemt aan een begeleiding, supervisie, coaching traject, healing, ook als hij/zij niet zelf de opdrachtgever is.
 6. Deelnemer: Een door opdrachtgever aangewezen (extra) deelnemer die deelneemt aan een opleiding, training, workshop, cirkel, lezing, groep/team traject of intervisie.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij opdrachtnemer diensten aanbiedt of levert.
 2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Niet alleen Opdrachtnemer maar ook alle personen of ondernemingen die bij de uitvoering van enige opdracht voor de opdrachtgever zijn betrokken, kunnen op deze Algemene Voorwaarden een beroep doen.
 3. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de opdrachtgever.
 • Eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door Opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 • Indien een samenwerking met Opdrachtnemer wordt aangegaan, houdt dit tevens in akkoord te gaan met de tarieven en Algemene Voorwaarden en de Privacy Verklaring.

Artikel 3. Acceptatie

 • Door ondertekening verklaart opdrachtgever/cliënt/coachee/deelnemer dat hij/zij in goede mentale en fysieke gezondheid verkeert waarbij men bevoegd is om zelfstandig keuzes te maken in het leven (dus niet minderjarig of ernstige psychiatrische aandoeningen waarbij men niet meer toerekeningsvatbaar is).

Artikel 4. Offertes

 • De door Opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.
 • De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, waaronder reis-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders is aangegeven.
 • De offertes zijn excl. evt. (voortgang) rapportages aan derden, deze worden apart gedeclareerd.
 • Offertes zijn gebaseerd op de bij Opdrachtnemer beschikbare informatie.
 • Op en vanaf het moment van levering komen de geleverde zaken voor risico van de wederpartij.

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

 • Met Opdrachtnemer gesloten overeenkomsten leiden voor Opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatverplichting, waarbij Opdrachtnemer gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen van Opdrachtnemer verlangd kan worden.
 • Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal altijd in overleg met de opdrachtgever/cliënt/coachee/deelnemer geschieden;
 • De opdrachtgever/cliënt/coachee/deelnemer zal eerlijk en open bijdragen aan de coachgesprekken/workshops/trainingen/opleidingen contactdagen/cirkels/intervisie en zich inzetten, waarbij de opdrachtgever/cliënt/coachee/deelnemer de verantwoordelijkheid op zich neemt voor het boeken van resultaat. Verder zal de opdrachtgever cliënt/coachee/deelnemer naar de sessies/bijeenkomsten/workshops/intervisies/presentaties komen op de afgesproken tijd en plaats, waar nodig aantekeningen maken en zich houden aan de eventuele afspraken die tijdens de sessies/bijeenkomsten/workshops/intervisie/presentaties worden gemaakt.
 • Mocht de cliënt/coachee/deelnemer/opdrachtgever zonder Opdrachtnemer hier op tijd (48 uur van tevoren) schriftelijk/telefonisch van op de hoogte te brengen, niet op de afgesproken tijd en/of plaats aanwezig zijn, dan vervalt de deelname aan de sessie/training/workshop/contactdag na 15 minuten, waarbij de betalingsverplichting voor de gereserveerde tijd blijft staan. De cliënt/deelnemer/opdrachtgever heeft geen recht op het inhalen, verkrijgen van brochures, hand-outs ed.
 • De cliënt/coachee/deelnemer/opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid, rekenschap en autoriteit over diens eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel tijdens de tijd die Opdrachtnemer en de cliënt/coachee/deelnemer/opdrachtgever gezamenlijk doorbrengen, als ook daarna.
 • Door ondertekening van het contract geeft de cliënt/coachee/deelnemer/opdrachtgever toestemming aan Opdrachtnemer om, waar nodig en gewenst, de technieken en methodes in te zetten welke zij nodig acht.
 • Door ondertekening van het contract geeft de cliënt/coachee/opdrachtgever/deelnemer toestemming aan Opdrachtnemer om de sessies/trainingen etc. digitaal op te nemen en waar nodig en/of gewenst deze te bespreken in haar intervisiegroep. Dit gebeurt zo dat cliënt onherkenbaar en niet herleidbaar is, waarbij Opdrachtnemer vertrouwelijkheid hoog in acht neemt.
 • De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 • Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

Artikel 6. Contractduur

 • Wanneer de tussen partijen gesloten overeenkomst betrekking heeft op het meer dan eenmaal leveren van dezelfde prestatie, wordt deze geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
 • Bij verlenging van een coaching/trainings/begeleidings-traject, blijven de afspraken (m.u.v. de Algemene Voorwaarden) van het eerst overeengekomen contract van kracht, tenzij partijen besloten hebben dit met andere afspraken te vervolgen, dit wordt dan schriftelijk in een nieuw contract vastgelegd.
 • Bij een vervolgtraject gelden de Algemene Voorwaarden van dat moment, zoals vermeld op de website van Opdrachtnemer en vervallen de Algemene Voorwaarden van het ‘oude’ contract (zie art. 19).

Artikel 7. Wijziging van de overeenkomst

 • Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen de overeenkomst tijdig en in overleg dienovereenkomstig schriftelijk aanpassen en ondertekenen.
 • Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 • Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Opdrachtnemer de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
 • Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 8. Geheimhouding en gedragscode

 • Opdrachtnemer is, behoudens de eventuele verplichting die de wet dan wel een daartoe bevoegd overheidsorgaan op haar legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van Opdrachtgever of uit andere bron heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door Opdrachtgever is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat deze verplichting ook wordt opgelegd aan eventuele derden die door haar bij een opdracht worden ingeschakeld.
 • Gesprekken, sessies en andere contacten die in welke vorm dan ook tussen Opdrachtnemer en gecoachte plaatsvinden, worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. Opdrachtnemer zal dan ook aan niemand, ook niet aan Opdrachtgever (indien dit niet de gecoachte is), enige mededeling doen over de inhoud en het verloop van deze contacten tenzij de gecoachte hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

Artikel 9. Intellectuele eigendom

 • Opdrachtnemer is rechthebbende op de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door haar – in het kader van de overeenkomst – aan Opdrachtgever en/of gecoachte verstrekte of – in het kader van deze overeenkomst – gebruikte producten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot testen, readers, rapporten, modellen, oefenmateriaal en computerprogramma’s.
 • Opdrachtgever en/of gecoachte mag/mogen, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer geen gebruik maken van deze producten, waarop Opdrachtnemer rechthebbende is ten aanzien van de intellectuele eigendomsrechten, anders dan ten behoeve van deze opdracht.
 • Opdrachtnemer is gerechtigd om de door de uitvoering van de werkzaamheden verkregen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht en mits niet te herleiden tot individuele Opdrachtgevers c.q. gecoachten.

Artikel 10: Betaling

 • Een gratis oriëntatiegesprek van maximaal 30 minuten dient om vast te stellen of eventuele vervolggesprekken zinvol zijn en om te bepalen of de bereidheid bij beide partijen bestaat om een overeenkomst met elkaar aan te gaan. Dit gesprek vindt plaats op het praktijkadres van Opdrachtnemer, dan wel op locatie, dan wel telefonisch of via zoom/skype. Indien beide partijen akkoord gaan, wordt het traject bepaald/vervolgafspraak ingepland.
 • Betaling vindt bij voorkeur plaats door middel van een factuur in pdf per mail vooraf, tenzij anders is overeengekomen. In geval van een contante betaling ontvangt Opdrachtgever een factuur achteraf met de notitie dat aan de betaling is voldaan.
 • Opdrachtnemer is gerechtigd facturen elektronisch te versturen naar het door Opdrachtgever aangegeven mailadres.
 • Facturen dienen uiterlijk 7 dagen na factuurdatum te zijn voldaan, inclusief BTW en wel op de door Opdrachtnemer aan te wijzen betaalrekening.
 • Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 • Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, zal hij automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling vereist is. In geval van betalingsverzuim door de opdrachtgever is Opdrachtnemer gerechtigd alle ten behoeve van de opdrachtgever te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken/beëindigen of op te schorten, zonder dat zij daarvoor op enige wijze jegens de opdrachtgever schadeplichtig kan worden gesteld.
 • In geval van betalingsverzuim is de opdrachtgever voorts een vertragingsrente verschuldigd over de openstaande vorderingen gelijk aan de wettelijke rente.
 • In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van Opdrachtnemer en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens Opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn.
 • Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 • Wanneer van Opdrachtnemer meer dan de gebruikelijke inspanning wordt verlangd ter uitvoering van de overeenkomst, kan Opdrachtnemer voor aanvang van haar werkzaamheden betaling (of daarmee gelijk te stellen zekerheid) eisen.

Artikel 11. Incassokosten

 • In geval Opdrachtnemer om haar moverende reden besluit een vordering wegens niet-betaling van een of meer niet betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is de opdrachtgever naast de verschuldigde hoofdsom en rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. Daaronder zullen steeds zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de kosten en honoraria van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten bedraagt tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom.
 • Indien Opdrachtnemer hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor rekening van Opdrachtgever.
 • De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de opdrachtgever.
 • Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

 • Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting. Hieronder wordt verstaan dat Opdrachtnemer te allen tijde zich maximaal zal inspannen om te werken binnen de grenzen van zijn competentie. Om kwaliteit te garanderen en competenties te verbeteren zal hij hierbij regelmatig gebruik maken van geschikte intervisie en/ of supervisie.
 1. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor directe schade of indirecte schade emotionele schade of schade voorvloeiend uit beslissingen die de Opdrachtgever heeft genomen, al dan niet in overleg met Opdrachtnemer. Opdrachtgever en coachee zijn te allen tijde zelfverantwoordelijk voor gemaakte keuzes.
 • Indien door of in verband met het verrichten van diensten door Opdrachtnemer of anderszins schade aan personen (Opdrachtgever en/of gecoachte) of zaken wordt toegebracht, waarvoor Opdrachtnemer aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het honorarium van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, met een maximum van € 2.000,-
 • Onder schade aan personen of aan zaken wordt niet verstaan de door de door Opdrachtgever gemaakte kosten van maatregelen ter voorkoming van schade als bedoeld in artikel 6:96 BW en vergelijkbare wettelijke bepalingen, daaronder begrepen de daaruit voortvloeiende schade.
 • Opdrachtnemer is niet gehouden tot vergoeding van indirecte schade geleden door Opdrachtgever en/of gecoachte, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst en schade ten gevolge van bedrijfsstagnatie. Elke aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.
 • Opdrachtnemer zal bij de inschakeling van niet in zijn/haar organisatie werkzame derden (zoals adviseurs, deskundigen of dienstverleners) de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor ernstige tekortkomingen jegens Opdrachtgever en/of gecoachte of voor eventuele fouten of tekortkomingen van deze derden. In zo’n geval is Opdrachtgever en/of gecoachte verplicht de ingeschakelde derden zelf aansprakelijk te stellen en eventueel geleden schade op deze derden te verhalen.
 • Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor door Opdrachtgever en/of gecoachte geleden schade, van welke aard ook, indien Opdrachtnemer bij de uitvoering van zijn/haar opdracht is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Opdrachtnemer duidelijk kenbaar was of behoorde te zijn.
 • Opdrachtnemer ofwel door haar in te schakelen coaches of derden, die belast worden met het begeleiden van coachees, zullen geen middelen, methoden, technieken of instructies geven of gebruiken of situaties laten ontstaan die het vermogen van de gecoachte beperken of nadelig beïnvloeden bij het waarnemen, analyseren en beoordelen van voor de gecoachte dreigend letsel, in welke vorm dan ook. Indien coachee enig letsel zou oplopen, is Opdrachtnemer c.q. door hem/haar in te schakelen coaches of derden, daarvoor op generlei wijze aansprakelijk.
 • Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken (zoals schades en rechtsvorderingen) van derde(n) die met de uitvoering van de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer samenhangen, tenzij het betreft aanspraken ten gevolge van ernstige tekortkomingen van Opdrachtnemer.
 • Indien Opdrachtgever en/of gecoachte een eventuele vordering jegens Opdrachtnemer niet binnen 1 jaar na het ontdekken van de schade in rechte aanhangig heeft gemaakt, komt deze rechtsvordering na het verstrijken van het jaar te vervallen.
 • Elke aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade aan (on)roerende goederen, personen of derden, of gevolgschade van eventuele (druk) fouten op haar website, folders of andere PR, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

Artikel 13 Overmacht

 • Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor hun rekening komt.
 • Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Opdrachtnemer worden daaronder begrepen.
 • Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Opdrachtnemer zijn verplichtingen had moeten nakomen.
 • Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 • Voor zover Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 14. Annulering /beëindiging van de overeenkomst

 • Opdrachtnemer heeft het recht om zonder opgave van reden een training, begeleidingstraject, coachingstraject, vrouwencirkel, lezing, workshop, webinar te annuleren of deelname van een opdrachtgever te weigeren dan wel de door de opdrachtgever aangewezen cliënt/deelnemer te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan Opdrachtnemer bedrag met aftrek van de tot de beëindiging wel geleverde prestaties.
 • Annuleren door opdrachtgever kan uitsluitend schriftelijk of per mail, tenzij contractueel/op het inschrijfformulier anders is vastgelegd. De datum van de poststempel dan wel de mailontvangst geldt als annuleringsdatum. Als bewijs van de annulering geldt de schriftelijke of mailbevestiging van Opdrachtnemer.
 1. Bij annuleren tot 6 weken voorafgaand aan de startdatum wordt 50% van de deelnamekosten/factuur in rekening gebracht als annuleringskosten.
 2. Bij annuleren tot een maand voorafgaand aan de startdatum wordt 75% van de deelnamekosten/factuur in rekening gebracht als annuleringskosten.
 3. Bij annuleren binnen 2 weken/14 dagen voorafgaand aan de startdatum worden 100% van de factuur in rekening gebracht als annuleringskosten. Restitutie is niet mogelijk.
 • De daadwerkelijke bestede voorbereidingstijd wordt volledig in rekening gebracht.
 • Ingeval de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen cliënt/coachee/deelnemer na aanvang van een training, begeleiding- of coachingstraject, de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de opdrachtgever/cliënt/coachee/deelnemer geen recht op enige terugbetaling of inhalen van de gemiste begeleiding/training/traject/tijd/ of het verkrijgen van brochures, hand-outs ed. Ook is het niet mogelijk om een vervanger deel te laten nemen, of te wisselen van dag(en).
 • Opdrachtnemer is gerechtigd om deelnemer aan workshops/trainingen en/of cliënt, verdere toegang/deelname tot of aan een workshop/training/sessie/contactdag en/of traject etc., te ontzeggen en/of te annuleren, wanneer deze zich in de ogen van Opdrachtnemer op een destructieve/negatieve/onbehoorlijke/agressieve manier gedraagt en/of zich niet aan gemaakte afspraken houdt en/of dat de voortgang/veiligheid voor het (coaching/begeleiding/ /training/workshop) proces, de groep en/of pers(o)on(en) wordt verstoord. De verantwoordelijkheid voor dit gedrag ligt bij de deelnemer/cliënt/coach/supervisant. Restitutie van het eventueel vooruitbetaalde bedrag is dan niet mogelijk, de betalingsverplichting blijft. De cliënt/opdrachtgever/deelnemer heeft dan geen recht op het verkrijgen van brochures, hand-outs ed.
 • Een particulier/individueel/begeleiding- of coaching gesprek kan tot 24 uur (excl. weekend) voor aanvang van het gesprek kosteloos worden afgezegd c.q. verplaatst. Bij afzegging c.q. verplaatsing binnen 24 uur en bij niet of niet op tijd verschijnen op de geplande tijd, door cliënt of opdrachtgever is Opdrachtnemer gerechtigd om het volledige afgesproken tarief voor het gesprek in rekening te brengen.
 • Mocht de cliënt/coach/deelnemer, zonder Opdrachtnemer hiervan tijdig schriftelijk/telefonisch op de hoogte te brengen, niet op de afgesproken tijd en/of plaats aanwezig zijn, dan vervalt de sessie/training/na 15 minuten, waarbij de betalingsverplichting voor de gereserveerde tijd blijft staan. De cliënt/coachee/deelnemer/heeft dan geen recht op het verkrijgen van brochures, hand-outs ed.
 • Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor afspraken te verzetten of te annuleren indien deze niet naar behoren kunnen worden uitgevoerd zoals is overeengekomen.
 • Wanneer één der partijen wezenlijk tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen en na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekortkomende partij enige vergoeding/restitutie van het eventueel vooruitbetaalde bedrag verschuldigd is. De tot de beëindiging wel geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.

Artikel 15. Persoonsgegevens

 • Door het aangaan van een overeenkomst met Opdrachtnemer verleen je toestemming voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal Opdrachtnemer uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten.
 • De bewaartermijn van persoonsgegevens is 1 jaar, of op aanvraag van de cliënt worden deze aan de cliënt meegegeven/ verwijderd/ vernietigd.
 • Op deze gegevens is tevens de Privacy Verklaring van toepassing.

Artikel 16. Rechts- en forumkeuze

 • Op deze overeenkomst en al hetgeen daarmee verband houdt, is Nederlands recht van toepassing.
 • Indien Opdrachtnemer en Opdrachtgever en/of gecoachte een geschil hebben voortvloeiend uit deze overeenkomst, zijn zij gehouden eerst te trachten dit geschil in overleg op te lossen en als dit niet lukt, gebruik te maken van mediation.
 • Indien overleg en/of mediation niet tot een oplossing van het geschil leidt, is de bevoegde rechtelijke instantie waar Opdrachtnemer gevestigd is, bij uitsluiting bevoegd van het geschil kennis te nemen.

Artikel 17. Geschillenbeslechting

 • Op iedere overeenkomst tussen Opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 • Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet behoren tot de competentie van de kantonrechter, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter van het arrondissement waarbinnen Opdrachtnemer gevestigd is.

Artikel 18. Klachtenregeling

 • Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Opdrachtnemer. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.
 • Indien een klacht gegrond is, zal Opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de Opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 • Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 12.

Artikel 19. Vindplaats en wijziging Algemene Voorwaarden

 • De laatste versie van de ‘Algemene Voorwaarden’ van Opdrachtnemer staat altijd op haar website: luisterkracht.com.
 • In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze Algemene Voorwaarden is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
 • Van toepassing is steeds de laatst vastgestelde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Rolien Hovens, eigenaar van Luisterkracht

10 november 2021

Luisterkracht | De Ossenberg 10 | 5916 SH Venlo | Tel. +31 (0)6 10885949 | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.